Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

SWOT Analizi

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ SWOT ANALİZİ

Bölümümüzün eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri değişik açılardan incelenerek kuvvetli yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri değerlendirilmiştir. Değerlendirme; 

• Eğitim-öğretim, 
• 8 Yarıyıllık ders planı, 
• Ders adları, içerikleri ve AKTS’lerin güncellenmesi, 
• Ders yükleri,  
• Etkin bir kariyer planlamasının yapılandırılması,  
• Akademisyenlerin değerlendirilmesi, 
• Öğrenci/akademisyen iletişimi, 
• Destek birimleri

kapsamında yapılmıştır. 

1. Bölümün Güçlü Yönleri 
• Öğrencilerin Erasmus ve Farabi programlarından faydalanabilme imkânının bulunması
• Bölümde verilen derslerin öğrencilerin analitik düşünebilme ve bilgisayar kullanma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olması
• Bölümde verilen derslerin yelpazesinin geniş olması nedeniyle öğrencilere iş imkânları açısından avantaj sağlaması
• Bölge ve toplum ihtiyaçlarına yönelik güncel bir sekiz yarıyıllık öğretim planına sahip olunması, 
• Yeni fiziki imkanlara kısa zamanda kavuşulacak olması, 
• Balkan Üniversiteleri ile yürütülen ortak çalışma ile birlikte fakültenin Uluslararası tanınırlığını arttırarak uluslararası öğrencilerin alınması,
• Çanakkale’nin en büyük ilçesinde bulunmamız, 
• Balıkesir İli’nin Bandırma gibi büyük ilçelerine olan yakınlığımız, 
• İÇDAŞ, Çanakkale Seramik, Doğtaş, Cenal, Dardanel ve Akçansa vb. markalara, sanayi ve ticaret ağlarına yakınlığımız,  
• Alanında gerekli yetkinliğe sahip akademik kadronun varlığı, 
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün kendi alanında Türkiye’de sayılı bölümlerden birisi olması, 
• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli eser üretme kapasitesine sahip olması, 
• Akademisyenlerimizin, konuları hakkında nitelikli proje üretme potansiyeline sahip olması, 
• Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması, 
• Akademik personel öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması, 
• Akademik personel idari personel iletişimimin istenilen düzeyde olması, 
• İdari personel öğrenci iletişimin istenilen düzeyde olması, 
• Üniversitemizin bölgenin en büyük ve kapsamlı kütüphanelerinden birine sahip olması ve kampus dışı erişim için öğrencilerimize verilen kullanıcı adı ve şifre ile online kaynaklara ve veri tabanlarına anında erişim sağlaması, 
• Üniversitemizde ve Fakültemizde girişimcilik ve yenilik faaliyetleriyle ilgili gerekli organizasyonların yönetim tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
• Kampüsümüzde İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin bulunması, 
• Yönetime katılımın güçlü olması ve önerilerin dikkate alınması, 
• Konferans salonumuz, muhasebe ve bilgisayar laboratuvarına sahip olmamız, 
• Her sınıfta beyaz tahta, projeksiyon bulunması, 
• Kongre, toplantı, mezuniyet, konser, tiyatro vb. organizasyonlar için ilçe belediyesinin, yeni yerleşkemizin ve üniversitemiz merkez kampüsünün yeterli fiziki imkanlara sahip olması, 
• Öğrencilerin istedikleri konularda öğrenci kulübü kurabilme ve organizasyon yapabilme imkanları, 
• YGS ile gelen öğrencilerin teorik bilgi akışını sağlamada sınavsız geçişe kıyasla daha istekli olmaları. 


2. Bölümün Zayıf Yönleri 
• Kalite, akreditasyon, örgütsel gelişme ve örgütsel değişim süreçlerinin yadırganması ve kamuda çalışma alışkanlığı nedeniyle vizyon ve misyonun yeterli düzeyde sahiplenilmemiş olmaları, 
• Ofis, demirbaş ve sarf malzemesi gibi donanımların etkin ve eşit bir şekilde tahsis edilememesi,  
• Sosyal alanlardaki akademik personelin genelinde bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik ekonometri konularına yeterince hakim olamama, Stata, EViews, LISREL, Amos, SPSS gibi programları kullanamama ve yalnız yayın yapamama sorunun olması, 
• Eğitimin teoride kalması uygulamaya geçilememesi,
• Yabancı dil eksikliğini giderebilmek için yabancı öğretim üyesi olmaması,
• Müfredat içinde tekrar eden derslerin bulunması,
• Öğrencilerin konuya ilgisiz kalmalarından dolayı bilimsel ya da sanayi odaklı proje gerçekleştirme ve bunlara öğrencileri dahil etme eksikliği,  
• Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Fulbright, Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması, 
• DaVinci, Fulbright, Erasmus gibi programlardan günümüze kadar faydalanamamış olması, 
• Sosyal bilimlerle ilgili alanlarda gerekli uluslararası temas ve anlaşmaların yeterli düzeyde sağlanamamış olması, 
• Dersliklerde internete bağlanamama sorunu, 
• İnternet destekli ve sanal gerçeklikten yoksun eğitim sistemi, 
• Fakültemiz bünyesinde herhangi bir kişilik veya kariyer geliştirme programının uygulanmaması, 
• Kişilik geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile oluşturulan öğrenci kulüplerinin etkin çalışmaması ve kendilerini yenilememeleri, 
• Uluslararası çalışmalarda akademik personele yeterince ekonomik destek verilmemesi, 
• Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik teknik gezi, kongre, sempozyum, fuar katılımlarının öğrenci katılımının azlığı nedeniyle gerçekleştirilememesi, 
• Öğrencilerin matematiksel becerilerinin çok zayıf olması, 


3. Fırsatlar  
• Yeni fiziki imkânlara kısa zamanda kavuşulacak olması, 
• Bulunduğumuz ilçede yer alan farklı bir fakülte olması ve mevcut yeni bir yüksekokulun aynı yerleşkeye taşınarak elde edeceğimiz kampüs ortamıyla birlikte fiziki şartların daha iyi hale getirilecek olması, 
• 2023 yılında tamamlanması planlanan boğaz köprüsü sayesinde mevcut ulaşım ağının gelişmesi, 
• Bölümümüz öğretim elemanlarının güncel mevzuata hakim olması ve üniversite-sanayi, üniversite- kamu ilişkilerinin geliştirebilme potansiyelinin var olması, 
• Bölümümüz öğretim kadrosunun alanlarında yeterli bilgi ve donanıma sahip olması nedeniyle ulusal ve uluslararası akademik çevrede tanınmaları, 
• Aktif öğretim elemanlarına sahip olunması,  
• Bölüm ve diğer üniversite öğretim üyeleri arasındaki ilişkinin yeterli olması, 
• Bölümümüz öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması. 


4. Tehditler 
• Staj zorunluluğu olmaması,
• Tercih dönemlerinde il dışından gelen birçok üniversitenin il merkezinde, ilçemizde ve ilimizin diğer bölgelerindeki liselerde ve meydanlarda tercih danışmanlığı ile tanıtım yapmaları nedeniyle puanları taban puanımızdan daha yüksek olmasına rağmen potansiyel öğrencilerimizin il dışındaki vakıf üniversitelerini tercih etmeleri,  
• Akademik personelin kaygılarının bilimsel çalışma trendine olumsuz etki yapması, 
• Yardımcı akademik personel sayısının optimal seviyeden düşük olması, 
• Öğrencilerin genelinin bilgisayar, Microsoft Office, Bilgisayarlı Muhasebe ve SPSS gibi programlara hakimiyetlerinin çok zayıf olması hatta hiç olmaması, 
• Özel ve kamu sektöründe İngilizce öğrenimine eğilimin artması nedeniyle öğrencilerin bilimsel bilgiden daha çok yabancı dile önem vermek istemesi fakat bu imkanları yeterli düzeyde elde edememeleri,  
• Öğrencilerin gerçekleştirilen oryantasyon ve iş güvenliği eğitimlerini dikkate almamaları,